WIELKANOC BEZ GRANIC ONLINE – EASTER WITHOUT BORDERS ONLINE

WIELKANOC BEZ GRANIC OnLine

Spotkaj się z cudzoziemcem przez Internet, aby dzielić się polską tradycją Wielkanocy

Dzieło Wielkanoc bez Granic jest kontynuacją Wigilii bez Granic, która została zainicjowana przez Instytut Myśli Schumana w 2016 roku. Polega również na budowaniu relacji między Polakami a cudzoziemcami studiującymi, pracującymi i mieszkającymi w Polsce. Dobre, osobiste relacje z Polakami pomogą cudzoziemcom poznać naszą kulturę, tradycję i religię. Celem tych działań jest pomoc w procesie stopniowego wrastania danej osoby w kulturę otaczającego ją społeczeństwa, czyli inkulturację.

W tym roku w związku z pandemią koronawirusa i ograniczeniem kontaktów bezpośrednich, zapraszamy polskie rodziny do spotkań z cudzoziemcami przez Internet. Czas Świąt jest dobrym momentem, kiedy możemy pokazać i opowiedzieć przez kamerę internetową jak wyglądają polskie tradycje związane ze świętowaniem Wielkanocy oraz wirtualnie podzielić się jajkiem. Prosimy o wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.wielkanocbezgranic.com. Zapraszamy do włączenia się w to dzieło zarówno polskie rodziny jak i obcokrajowców. Na podstawie zgłoszeń na stronie będziemy łączyć i informować polskie rodziny z jakimi obcokrajowcami mogą się spotkać online. W ten sposób będzie ułatwiony kontakt i poszukiwanie ludzi do spotkań przez Internet. Polskie rodziny mogą także samodzielnie i bez naszej pomocy łączyć się obcokrajowcami przez Internet.

W tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii, Wielkanoc bez Granic przyjmuje nowe znaczenie. Pomimo zakazu spotykania się, rozmowa przez Internet oraz odległość nie stanowi żadnych granic. Wykorzystajmy nową technologię w pożyteczny sposób. Głównym inspiratorem Wielkanocy bez Granic i Wigilii bez Granic jest Robert Schuman, który uznawany za ojca założyciela Wspólnoty Narodów Europy łączył narody i instytucje oraz wspierał współpracę gospodarczą podkreślając, że najważniejsze jest łączenie ludzi i budowanie relacji między nimi.

Patrząc na wyzwania naszych czasów, widzimy, że cudzoziemcy potrzebują pomocy nie tylko instytucjonalnej, ale przede wszystkim otwartego serca drugiego człowieka, aby mogli poczuć się w Polsce jak w domu. Dajmy radość obcokrajowcom rozmawiając z nimi przez Internet dzieląc się wspólnie naszymi historiami oraz wspierając się nawzajem. To wielka radość zobaczyć uśmiech na twarzy cudzoziemców i Polaków, kiedy wszyscy jesteśmy w domu i możemy łączyć się przez Internet. Bądźmy wszyscy dla siebie życzliwi i pomagajmy sobie w miarę możliwości.

Na Wielkanoc bez Granic do spędzania czasu online za pośrednictwem Internetu zaproszeni są wszyscy cudzoziemcy niezależnie z jakiego kraju pochodzą, jakiego są wyznania czy też jaki mają status majątkowy. Przez te kilka ostatnich lat w Wielkanocy bez Granic i Wigilii bez Granic wzięło udział kilkanaście tysięcy uczestników. Zagraniczni goście pochodzili między innymi z takich krajów jak Indie, Chiny, Wietnam, Turcja, Egipt, Armenia Kazachstan, kraje Afryki, USA, Niemcy, Francja, Włochy, Ukraina, Holandia, Litwa i wielu innych. Mamy przykłady spontanicznego rozwijania powstałych relacji również po świętach.

Instytut Myśli Schumana proponuje też zorganizowaną formę wspólnych spotkań poświątecznych w tzw. Międzynarodowych Grupach Schumana za pomocą platformy internetowej Microsoft Teams. Zapraszamy też do polubienia strony na Facebooku: Wielkanoc bez Granic. Zostańmy w domu i spędźmy Wielkanoc z obcokrajowcami przez Internet. W ramach różnych dzieł Instytut Myśli Schumana wykorzystuje platformę komunikacyjną o nazwie MS Teams (Microsoft Teams). Prosimy o zapoznanie się z tą platformą i zainstalowanie na swoim komputerze. Dodatkowo można się kontaktować: zgloszenia@WielkanocBezGranic.com; tel. +48 570 990 686; +48 575 990 686

EASTER WITHOUT BORDERS OnLine

Meet the Polish family via the Internet to learn about the Easter tradition in Poland

Easter without Borders is a continuation of the Christmas Eve without Borders, which was initiated by the Institute of Schuman’s Thought in 2016. It involves building relationships between Poles and foreigners studying, working and living in Poland. Good personal relations with Poles will help foreigners to learn Polish culture, tradition and religion. The purpose of these activities is to help in the process of gradually growing into the culture of the society surrounding them, called as inculturation.

This year, due to the coronavirus pandemic and limited direct contacts, we invite Polish families to meet foreigners online. Easter time is a good opportunity to present, via webcam, Polish traditions related to the celebration of Easter and virtually share an egg.

Please fill out the application form on the website www.wielkanocbezgranic.com We invite both Polish families and foreigners to join this initiative. Based on the applications put on the website, we will connect Polish families with foreigners for meetings online. Use this way to contact and search for people to meet via the Internet, please. Polish families can arrange independently contacts with foreigners and meet each other via the Internet.

In this difficult pandemic invironment, Easter without Borders takes on a new meaning. Despite the ban of meetings, talking on the Internet and distance does not constitute any boundaries. Let’s use the new technology for this goal. The main inspirer of Easter without Borders and Christmas Eve without Borders is Robert Schuman, who is recognized as the founding father of the Community of European, Nations. Schuman brought nations and institutions together and supported solidarity in economic cooperation, emphasizing that connecting people and building relationships between them is the most important issue.

Looking at the challenges of our time, we can see that foreigners do not need only institutional help, but above all an open heart of another human being so that they can feel in Poland like at home. Let’s give joy to foreigners by talking to them via the Internet, sharing together our tradition and supporting each other. It is a great joy to see the smile on the faces of foreigners and Poles when we are all at home and can connect through Interent. Let us be all kind to each other and help each other whenever possible.

At Easter without Borders, all foreigners are invited to spend time with Polish Families online via the Internet, regardless of their country of origin, religion or wealth status. Over the past few years, over dozen thousands people took part in Easter without Borders and Christmas Eve without Borders. Foreign guests came from countries such as India, China, Vietnam, Turkey, Egypt, Armenia, Kazakhstan, Africa, the USA, Germany, France, Italy, Ukraine, the Netherlands, Lithuania and many others. We recorded many examples of building the relationships also after Easter and Christmas.

The Institute of Schuman’s Thought offers an organized form of joint post-easter meetings in the so-called International Schuman Groups using the Microsoft Teams web platform. We also invite you to accept the Facebook page: Easter without Borders. Let’s stay at home and spend Easter with foreigners online. For various events, the Institute of Schuman’s Thought uses a communication platform called MS Teams (Microsoft Teams). Please familiarize yourself with this platform and install on your computer. Additionally, you can contact: zgloszenia@WielkanocBezGranic.com

tel. +48 570 990 686; +48 575 990 686